DVD Arts Martiaux japonais traditionnels, seulement 20€

DVD Arts Martiaux Japon

DVD d´Arts Martiaux Japonais: Karaté, Aikido, Judo, Ju Jitsu, Iaido, Kobudo, Ninjutsu, Shotokan, Shito Ryu, Goju Ryu, Wado Ryu, Kyokushinkai, Shorin Ryu, Isshin Ryu, JKA Karaté, Uechi Ryu, styles d'Okinawa, Karaté sportif, Kendo, Katana, Bugei, arts Samuraï, Tai Jutsu, Ninpo, Yoseikan, Kempo, Bujinkan, Goshin Jutsu, Kodokan, Okinawa Kobudo, Okinawa Kenpo.... technique, concepts, entraînement, Kata, Bunkaï, Kumité, Atémi, Kuatsu et applications de self défense, pour artistes martiaux, étudiants, praticants et compétiteurs. Avec les Maîtres des arts martiaux traditionnels japonais: Funakoshi, Ueshiba, Jigoro Kano, Kanazawa, Yamada, Hatsumi, Saito, K. Nomura, K. Furuya, T. Okada, Yamaguchi, Y. Shinzato