Télécharger DVD vidéo Aikido. Techniques, entraînement

Aikido

Téléchargerment vidéos d´Aikido, techniques de mains nues, Aïkido avancé, intermédiaire et de base, Bokken, Jo, Bo-Jutsu,Tanto Dori, Kumi-Tachi, Ni-To Ichi, En-ten & Sabaki, Aikido Tanto Dori, Keiko, Kokkyu Nage, Uchi Kaiten, Aikido dinamique, Shinno Aikido Aikido & Bokken, Old & Rare Aikido, Police Aikido, Aikido Combat, Takemusu Aikido, Tenshin Dojo, Tomiki Aikido, Osaka Aikikai, Kobayashi Ryu, Longueira Ryu, Kisei Dojo. technique, fondements, entraînement et applications d´autodéfense, pour aikidokas, étudiants et praticants. Avec certains des meilleurs Maîtres de l´Aikido: Morihei Ueshiba, Yoshimitsu Yamada, Morihiro Saito, Kisshomaru Ueshiba, Kazuo Nomura, K. Furuya, Moriteru Ueshiba, M. Fujitani, J. Wysocki, A. Longueira, Sueyoshi Akeshi, G. Savegnago.