DVD di Arti Marziali giapponesi per soli 20€ Budo International

DVD Arti Marziali Giappone

DVD di Arti Marziali Giapponesi: Karate, Aikido, Judo, Ju Jitsu, Iaido, Kobudo, Ninjutsu, Shotokan, Shito Ryu, Goju Ryu, Wado Ryu, Kyokushinkai, Shorin Ryu, Isshin Ryu, JKA Karate, Uechi Ryu, stili di Okinawa, Karate Deportivo, Kendo, Katana, Bugei, arti Samurai, Tai Jutsu, Ninpo, Yoseikan, Kempo, Bujinkan, Goshin Jutsu, Kodokan, Okinawa Kobudo, Okinawa Kenpo. Tecnica, concetti, allenamento, Kata, Bunkai, Kumite, Atemi, Kuatsu e applicazioni per autodifesa, per artisti marziali, studenti, praticanti e competitori. Con i Maestri di Arti Marziali tradizionali giapponesi: Funakoshi, Ueshiba, Jigoro Kano, Kanazawa, Yamada, Hatsumi, Saito, K. Nomura, K. Furuya, T. Okada, Yamaguchi, Y. Shinzato.