DVD vidéo en download Arts Martiaux japonais, technique, training

Arts Martiaux Japon

Téléchargerment DVD vidéos d´Arts Martiaux Japonais: Karaté, Aikido, Judo, Ju Jitsu, Iaido, Kobudo, Ninjutsu, Shotokan, Shito Ryu, Goju Ryu, Wado Ryu, Kyokushinkai, Shorin Ryu, Isshin Ryu, JKA Karaté, Uechi Ryu, styles d'Okinawa, Karaté sportif, Kendo, Katana, Bugei, arts Samuraï, Tai Jutsu, Ninpo, Yoseikan, Kempo, Bujinkan, Goshin Jutsu, Kodokan, Okinawa Kobudo, Okinawa Kenpo.... technique, concepts, entraînement, Kata, Bunkaï, Kumité, Atémi, Kuatsu et applications d´autodéfense, pour étudiants, artistes martiaux, praticants et compétiteurs. Avec les Maîtres des arts martiaux traditionnels japonais: Funakoshi, Ueshiba, Jigoro Kano, Kanazawa, Yamada, Hatsumi, Saito, K. Nomura, K. Furuya, T. Okada, Yamaguchi, Y. Shinzato.