DVD de artes marciales tradicionales japonesas, por sólo 20€

DVD Artes Marciales Japon

DVD de Artes Marciales Japonesas: Karate, Aikido, Judo, Ju Jitsu, Iaido, Kobudo, Ninjutsu, Shotokan, Shito Ryu, Goju Ryu, Wado Ryu, Kyokushinkai, Shorin Ryu, Isshin Ryu, JKA Karate, Uechi Ryu, estilos de Okinawa, Karate Deportivo, Kendo, Katana, Bugei, artes Samurai, Tai Jutsu, Ninpo, Yoseikan, Kempo, Bujinkan, Goshin Jutsu, Kodokan, Okinawa Kobudo, Okinawa Kenpo. Técnica, conceptos, entrenamiento, Kata, Bunkai, Kumite, Atemi, Kuatsu y aplicaciones para defensa personal, para artistas marciales, estudiantes, practicantes y competidores. Con los Maestros de las Artes Marciales Tradicionales Japonesas: Funakoshi, Ueshiba, Jigoro Kano, Kanazawa, Yamada, Hatsumi, Saito, K. Nomura, K. Furuya, T. Okada, Yamaguchi, Y. Shinzato.