DVD Japanischen Kampfsport für nur 20€ Budo International

DVD Kampfkünste Japan

DVD japanischen Kampfkünste: Karate, Aikido, Judo, Ju-Jitsu, Iaido, Kobudo, Ninjutsu, Shotokan, Shito Ryu, Goju Ryu, Wado Ryu, Kyokushinkai, Shorin Ryu, Isshin Ryu, JKA Karate, Uechi Ryu, Okinawa stile, Sport Karate , Kendo, Katana, Bugei, Samurai Künste Tai Jutsu, Ninpo, Yoseikan, Kempo, Bujinkan, Goshin Jutsu, Kodokan, Okinawa Kobudo, Okinawa Kenpo.Technik, Konzepte, Training, Kata, Bunkai, Kumite, Atemi, Kuatsu Selbstverteidigungsanwendungen, für Kampfsportler, Studenten, Konkurrenten. Mit der Meister der traditionellen japanischen Kampfkunst: Funakoshi, Ueshiba, Jigoro Kano, Kanazawa, Yamada, Hatsumi, Saito, K. Nomura, K. Furuya, T. Okada, Yamaguchi, Y. Shinzato.