DVD Arts Martiaux japonais divers. Catalogue Budo International

DVD Autres Styles Japon

DVD d´arts martiaux et styles traditionnels divers de Japon, Kendo, Kyudo, Yoseikan Budo, Nihon Taijitsu, Fuji Ryu, Toyama Ryu Batto Jutsu, Genbukan Ninpo, Bugei Ogawa Ryu, Koppo-Jutsu, Kusari-Jutsu, Kempo Jutsu, Yawara Jitsu, Kubotan, Aiki Jujutsu, Shuriken-Jutsu. techniques, entraînement, méthodes et applications de self défense, pour étudiants, praticants, artistes martiaux et compétiteurs, expliqués par Maîtres de la taille de Hiroo Mochizuki, Masaharu Mukai, A. Shirakawa, S. Akeshi, Vermeeren, Shidoshi Jordan, Pérez Carrillo, I. Serapio, A.Saitoh, Naka & Morikawa, Master Kimo.