Télécharger vidéo DVD d´Arts Martiaux Chine, Kung Fu, Tai Chi

Arts Martiaux Chine

Téléchargerment vidéos d´Arts Martiaux Chinoises, Kung Fu, Tai Chi, Hung Gar, Chi Kung, Qi Gong, Shaolin Kung Fu, Wu Shu, Sanda, Wing Chun, Wing Tsun, Kempo, Pai Lum Tao, Chin Na, Pa Kua, Tang Lang, Ling Gar, Weng Chun, Choy Li Fut, Armes de Kung Fu, Kung Fu Toa, Mou Sii, Dim Mak, Pachi Tang Lang, Tui Pa Hsien, Shaolin Hung Gar. Formes de Kung Fu, techniques, entraînement, self défense, compétition et applications pour étudiants, artistes martiaux, praticants, instructeurs et compétiteurs. Téléchargerment vidéoss didactiques expliqués par les Grands Maîtres des Arts Martiaux Chinoises: Fu Shen Yuan, Chen Sheng Yu, Monjes Shaolin Shi Xing Hong, Shi De Yang, Su Yu Chang, Fan Xing Ming, Randy Williams, Paolo Cangelosi, Martin Sewer, Andreas Hoffmann, Leung Ting, K.R. Kernspecht, Victor Gutierrez, Salvador Sanchez, Sam Kuoha, Ralph Castro, Chang Da Wei, Vincent Lyn, James Mc Neil, Glenn C. Wilson, Antonio Langiano, Pedro Rico, Ignacio Caliz, Xu Hui Hui, David Torok.