DVD de Wu Shu chinois, pour seulement 20€. Budo International

DVD Wu Shu

DVD de Wu Shu, Hou Kun, le bâton du singe, San Jie Gun, le bâton à 3 sections, Wushu Olympique, formes, mouvements, routines, exercices, entraînement, avec Fan Xing Ming, Xu Hui Hui et David Torok.