Descargar DVD videos de Aikido, tecnicas y entrenamiento

Aikido

Descarga de vídeos de Aikido, técnicas de manos vacías, Aikido básico, intermedio y avanzado, Bokken, Jo, Bo-Jutsu,Tanto Dori, Kumi-Tachi, Ni-To Ichi, En-ten & Sabaki, Aikido Tanto Dori, Keiko, Kokkyu Nage, Uchi Kaiten, Aikido dinámico, Shinno Aikido Aikido & Bokken, Old & Rare Aikido, Police Aikido, Aikido Combat, Takemusu Aikido, Tenshin Dojo, Tomiki Aikido, Osaka Aikikai, Kobayashi Ryu, Longueira Ryu, Kisei Dojo Técnica, fundamentos, entrenamiento y aplicaciones de autodefensa, para aikidokas, estudiantes, y practicantes. Con algunos de los más destacados Maestros del Aikido: Morihei Ueshiba, Yoshimitsu Yamada, Morihiro Saito, Kisshomaru Ueshiba, Kazuo Nomura, K. Furuya, Moriteru Ueshiba, M. Fujitani, J. Wysocki, A. Longueira, Sueyoshi Akeshi, G. Savegnago