Download DVD video di Arti Marziali giapponesi per soli 11.9€

Arti Marziali Giappone

Download Scarica DVD Video di Arti Marziali Giapponesi: Karate, Aikido, Judo, Ju Jitsu, Iaido, Kobudo, Ninjutsu, Shotokan, Shito Ryu, Goju Ryu, Wado Ryu, Kyokushinkai, Shorin Ryu, Isshin Ryu, JKA Karate, Uechi Ryu, stili di Okinawa, Karate Deportivo, Kendo, Katana, Bugei, arti Samurai, Tai Jutsu, Ninpo, Yoseikan, Kempo, Bujinkan, Goshin Jutsu, Kodokan, Okinawa Kobudo, Okinawa Kenpo. Tecnica, concetti, allenamento, drills, Kata, Bunkai, Kumite, Atemi, Kuatsu e applicazioni per difesa personale, per artisti marziali, praticanti, studenti e competitori. Con i Maestri di Arti Marziali tradizionali giapponesi: Funakoshi, Ueshiba, Jigoro Kano, Kanazawa, Yamada, Hatsumi, Saito, K. Nomura, K. Furuya, T. Okada, Yamaguchi, Y. Shinzato.