Descarregar videos DVD de Artes Marciais do Japão

Artes Marciais do Japão

Descarregar DVD Videos de Artes Marciais Japonesas: Karate, Aikido, Judo, Ju Jitsu, Iaido, Kobudo, Ninjutsu, Shotokan, Shito Ryu, Goju Ryu, Wado Ryu, Kyokushinkai, Shorin Ryu, Isshin Ryu, JKA Karate, Uechi Ryu, estilos de Okinawa, Karate Desportivo, Kendo, Katana, Bugei, artes Samurai, Tai Jutsu, Ninpo, Yoseikan, Kempo, Bujinkan, Goshin Jutsu, Kodokan, Okinawa Kobudo, Okinawa Kenpo. Técnica, conceitos, treino, Kata, Bunkai, Kumite, Atemi, Kuatsu e aplicações para defesa pessoal, para artistas marciais, estudantes, praticantes e competidores. Com os Mestres das Artes Marciais Tradicionais Japonesas: Funakoshi, Ueshiba, Jigoro Kano, Kanazawa, Yamada, Hatsumi, Saito, K. Nomura, K. Furuya, T. Okada, Yamaguchi, E. Shinzato.

Em promoção!
10,89 $