Comprar DVD Outros Estilos do Japão. Loja Online Cinturão Negro

DVD Outros Estilos do Japão

DVD de artes marciais e estilos tradicionais diversos do Japão, Kendo, Kyudo, Yoseikan Budo, Nihon Taijitsu, Fuji Ryu, Toyama Ryu Batto Jutsu, Genbukan Ninpo, Bugei Ogawa Ryu, Koppo-Jutsu, Kusari-Jutsu, Kempo Jutsu, Yawara Jitsu, Kubotan, Aiki Jujutsu, Shuriken-Jutsu, Técnicas, treino, métodos e aplicações de defesa pessoal, para estudantes, praticantes, artistas marciais e competidores, explicados por Mestres da categoria de Hiroo Mochizuki, Masaharu Mukai, A. Shirakawa, S. Akeshi, Vermeeren, Shidoshi Jordan, Perez Carrillo, I. Serapio, A.Saitoh, Naka & Morikawa, Master Kimo