Download DVD Video von verschiedenen japanischen Kampfsport

Andere Stile Japan

Download videos japanische Kampfkünste verschiedenen traditionellen Stilen von Japan, Kendo, Kyudo, Yoseikan Budo, Nihon Taijitsu, Fuji Ryu, Toyama Ryu Batto Jutsu, Genbukan Ninpo, Bugei Ogawa Ryu, Koppo-Jutsu, Kusari-Jutsu, Kempo Jutsu, Yawara Jitsu, Kubotan, Aiki Jujutsu, Shuriken-Jutsu. Techniken, ausbildung drills, Methoden Anwendungen zur Selbstverteidigung, für Studenten, Praktiker, Kampfkünstler Konkurrenten, eine große Auswahl von den besten Meistern expained: Hiroo Mochizuki, Masaharu Mukai, A. Shirakawa, S. Akeshi, Vermeeren, Shidoshi Jordan, Pérez Carrillo, I. Serapio, A.Saitoh, Naka & Morikawa, Master Kimo.

14,34 $