Karate DVD aller Stillen für nur 20€. Techniken, Kata, Training

DVD Karate

DVD Karate der Hauptschulen, Shotokan, Shito Ryu, Goju Ryu, Kyokushinkai, Wado Ryu, Isshin Ryu, Okinawa Karate, Shorin Ryu, Seibukai Karate, Uechi Ryu Karate, To De, Sports Karate, Okinawa Bujutsu Motobu Udunti, Okinawa Kenpo, JKA, SKI. DVD Kata, Kumite, Bunkai, Kihon Waza, Ashi Waza, Kihon Ido, Te Waza, Dan Kata, Kyu Kata, grundlegende fortgeschrittene Techniken, Grundlagen, Training, Wettkampf Selbstverteidigung Anwendungen, karatecas, Dozenten, Studenten, Praktiker Konkurrenten, erklärte von vielen der prominentesten Karate Masters: Gichin Funakoshi, Hirokazu Kanazawa, Gogen Yamaguchi, Chibana, K. Uechi, Yamashita, Seikichi Odo, Nakayama, Seikichi Uehara, Mas Oyama, T. Oshiro, J.M. Martin, Hayashi.