Aikido DVD-Katalog für nur 20€. Budo Kampfkunst International

DVD Aikido

DVD Aikido, leeren Händen Techniken, Aikido Grundstufe, Mittelstufe Fortgeschrittene, Bokken, Jo, Bo-Jutsu, Tanto Dori, Kumi-Tachi, Ni-To Ichi, En-ten & Sabaki, Aikido Tanto Dori, Keiko, Kokkyu Nage, Uchi Kaiten Dynamic Aikido, Shinno Aikido Aikido & Bokken, Old & Rare Aikido, Polizei Aikido, Aikido Kampf, Takemusu Aikido, Tenshin Dojo, Tomiki Aikido, Osaka Aikikai, Kobayashi Ryu, Longueira Ryu, Kisei Dojo. Technik, Grundlagen, Training Selbstverteidigungsanwendungen, für Aikidokas, Studenten Praktiker. Bei den meisten der besten Aikido Masters: Morihei Ueshiba, Yoshimitsu Yamada, Saito, Kisshomaru Ueshiba, Kazuo Nomura, K. Furuya, Moriteru Ueshiba, M. Fujitani, J. Wysocki, A. Longueira, Sueyoshi Akeshi, G. Savegnago.