Download DVD video Judo e Ju-Jitsu tradizionale per soli 11.90€

Judo Ju-Jitsu

Download Scarica Video di Judo e Ju-Jitsu tradizionale. Kodokan Judo, Judo Atemi, Judo Koshi Waza, Katami Waza, Budo Goshin Jutsu Ryu, Judo Kensetsu Waza, Ne Waza, Shime Waza, Te Waza, Sutemi Waza, Ashi Waza, Ground Combat, Unlimited Ju Jitsu, Juko Ryu Jiu Jitsu, Ju Jutsu Do Combat, Power Jiu Jitsu, Jiu Jitsu Kyoo Soku Seishin Ryu, Loubet Jiu-Jitsu, tecniche di livello basilare, intermedio e avanzato, concetti, allenamento, drills, competizione e applicazioni per difesa personale, per artisti marziali, judoka, praticanti, studenti e competitori. Con molti dei migliori Maestri di Judo e Ju-Jitsu: Jigoro Kano, K. Mifune, T. Okada, Bryan Cheek, P. Loubet, Pedro R. Dabauza, H. Nunes, H.P. Ruesch